Hvad indebærer virksomheds regnskaber?

Regnskab

Virkensomheds regnskaber har til formål at skabe overblik over virksomhedens indtægter og udgifter. Regnskabet bliver typisk fuldført fra januar til december.  

Hvad er virksomheds regnskaber og hvad indeholder det?

Virksomheds regnskaber er virksomhedens økonomiske overblik, der udarbejdes på baggrund af virksomhedens løbende bogføring. Kort sagt er virksomheds regnskaber en opgørelse over indtægter og udgifter. Et regnskab består af balance og resultatopgørelse 

Du kan få hjælp til et regnskabsprogram fra RH – Revision her

Balance

Balancen giver et overblik over virksomhedens økonomiske stilling eller status i modsætning til resultatopgørelsen, som viser hvordan en periode har udviklet sig. Ønsker man at se udviklingen i balanceposterne, skal man sammenligne med tidligere perioders balancer. 

I balancen opgør virksomheden værdier af sine aktiver og passiver ved afslutningen af regnskabsåret. Opgørelsesdatoen bliver også kaldt for balancetidspunktet eller statusudspunktet. 

Aktiver: = Kapitalanvendelse = anlæg og beholdninger = investeringer 

Passiver: = kapitalfremskaffelse = egenkapital og gældsforpligtelser = finansering.

Eksempel på balance:

Virksomheds regnskaber

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse er en økonomisk redegørelse for, hvordan virksomhedens driftsaktiviteter og finansiering i en afsluttet periode er forløbet. I resultatopgørelsen samles alle periodens indtægter og omkostninger til en oversigt, hvor periodens resultat – overskud eller underskud – fremgår. 

Eksempel på resultatopgørelse:

Virksomheds regnskaber

Hvem føre virksomheds regnskaber?

Alle virksomheder der er registreret er forpligtet til at føre regnskab. Det er både små og store virksomheder. Grunden til at virksomheden er forpligtet til at føre regnskab er for at vide, hvordan økonomien ser ud og for  staten kan beregne den andel af penge, som skattestyrelsen skal indkræve. 

Virksomhedsejer er selv forpligtet til at fremvise et retvisende regnskab. Man kan enden udarbejde det selv eller få en revisor til det. 

Årsregnskabsloven

Der er eksterne interessenter, der er afhængige af den regnskabsmæssige information om virksomheden, derfor er der behov for lovregulering på området. Årsrapportens overordnet indhold er reguleret i årsregnskabsloven. Alle virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven, skal hvert år udarbejde en årsrapport. Formålet med årsrapporten er at støtte virksomhedens regnskabsbrugere i den økonomiske beslutning. Det er alle virksomheder, der skal føre årsregnskab, dog er mindre personlige virksomheder, som enkeltmandsvirksomhed undtaget. Enkeltmandsvirksomheder skal kun udfylde oplysningsskemaet hos Skattestyrelsen. Alle selskaber skal udfylde et årsregnskab også hvis det er et anpartsselskab eller iværksætterselskab. 

Formålet med virksomhedens årsrapport er at informere interessenterne om, hvilke resultater der har været af de handlinger og aktiviteter, virksomheden har gennemført i regnskabsåret. Årsrapporten viser, hvor god virksomheden har været til at udnytte de eksterne forhold i samfundet og den givne branche. Den viser, i hvilke omfang de strategier, virksomheden har arbejdet efter, er lykkedes. Ledelsen informerer i årsrapporten om, hvordan resultatet af det har påvirket virksomhedens økonomiske stilling. Den lovmæssige udgangspunkt for virksomhedens udarbejdelse af årsregnskabet findes i bogføringsloven

Rådgivning og hjælp til virksomheds regnskaber

Du kan med fordel rette henvendelse til RH-revision ved hjælp til virksomheds regnskaber. Vi kan hjælpe dig med rådgivning, såfremt du selv ønsker at føre virksomhedens regnskab. Ellers kan vi håndtere din regnskab fremover med en af vores dygtige revisorer. På denne måde overlader du arbejdet til en professionel, der sikrer dig en korrekt årsrapport. 

Kontakt os og bliv kunde